Emin ALTAN

narcissus
BİR ZAMANLAR

daha çok üremek     reproduce more     daha çok üretmek     produce more     daha çok tüketmek     consume more     daha çok tükenmekexhausted     daha çok sahip olmak     possess more     yönetilmek     to be under control     fedakar olmak     self-sacrificing     feda olmakvictimized     rıza göstermek     give consent     bedel ödemek     pay for     uyumlu olmak     conform     boyun eğmek     surrender     güce tapınmak     worship power     ılımlı olmak     be moderate     kanıksamak     take for granted     korkmak     scare     itaat etmek     obeybaşkaldırmamak     surrender     kısıtlanmak     be restrained     yok saymak     ignore      var saymak     pretend     diren(e)memek     not to resist     kanaat etmek     satisfied     sığınmak     take refuge     tahakküm etmek     oppress     zulüm etmek     torment     tecavüz etmek rapeyabancılaştırılmak     estranged     iktidar olmak     be in power     egemen olmak     dominate     genç olmak     young     güzel olmak beautifulçekici olmak     attractive     model olmak     be a model     başkaları gibi olmak     behave like others     “Kutsal” kabul etmek take as “sacred”     “Emir” kabul etmek     take as “order”     belleğini yitirmek     amnesia     sorgulamamak     not to question normalleştirmek normalize     islah etmek     to reform     yargılamak     judge     yargılanmak     be tried     güvensizlik     inconfidence devlet     state     ideolojik aygıtlar     ideological instruments     korku     fear     sınırlarımız ve ötesi     borders and beyond     öteki     the other     güvenlik kameraları security cameras     sahip olmak     possess     yaşam alanlarımız     habitat     bizim olan     what is ours     benim olan     what is mine     ait olmak     to belong     ilahi adalet     divine justice     tanrı     god     din     religion     ölüm     death     işkence torture     örgütlenmek organized     yüzleşmek     to face     düşlere ket vurmak     inhibit to dream     endişe     anxiety     kitlesel paranoya mass paranoia     nörotik korku     neurosis     topluluk ve birey     community vs individual     yalnızlık     lonely     birliktelik     togetherness umut     hopeküçümseme scorn     yüceltme     praise     polis devleti     police state     ahlak     ethics     ahlaki değerler     moral values     töre     custom    mahalle baskısı     communal pressure     yüksek değerler     high aspirations     günah keçisi     scapegoat     hesaplaşma     self-criticism     aile  family     okul     school     insan ilişkilerinin meta karakteri     commodification of human relations     ilişkilerin değişim değeri    exchange value of human relations     suçluluk duygusu     guilt complex     vicdan korkusu     guilty conscience     vatana – millete “hayırlı evlatlar” yetiştirmek  raise “dutiful children” for the country     milliyetçi – ulusalcı olmak     be a nationalist     egemen dinin mensubu olmak     being a member of the majority religion     egemen ideolojiyi benimsemek     to adopt hegemonic ideology     ideolojik aygıtları sorgulamamak     not to question the dominant instruments of ideology     resmi tarihe inanmak     have trust in official history     görüntüler dünyasının tutsağı olmak     enslaved by the world of images     ötekileştirmek     othering     empati kurmamak     not toempathizeFaşizm: Fascism is:     beklenen     awaited     korkulan     dreaded     yaşanan     experienced     yaşanan ama algılanamayan     what is experienced but not realized     yok sayılan     ignored     var sayılan     recognized     gizli ya da açık     hidden or manifest     kabul edilen accepted     direnil(e)meyen     not resisted     olağan görülen     accepted as ordinary     kanıksanan     taken for granted    gerekliliğine inanılan     believed to be vital     sorgulanmayan     not questioned
2013 © Emin Altan - All Rights Reserved
design by Tunç Aksoy